Per 1 april 2020 Juzt-overgedragen aan vijf zorgaanbieders.

De Juzt-clusters in de jeugdzorgregio West-Brabant Oost zijn overgedragen aan vijf organisaties, waarmee Juzt haar activiteiten als zorgorganisatie is gestopt.
Als u in contact wilt komen met de hieronder genoemde zorgaanbieders, klik dan op de betreffende link. Of bel met de daaronder staande telefoonnummers.

• Keinder Diagnostiek, Ortho-PP (samen met Sterk Huis) en JIM-aanpak: GGz Breburg.
• MKD’s, Multidisciplinaire Kinderdagverblijven en specialistische ambulante hulp en therapieën: Jonge Kind Centrum (net als            Zorgbureau De Puzzel onderdeel van Zeesterren beheer).
• Hoogcomplexe jeugdzorg (leef- en behandelgroepen), zelfstandigheidstraining, deel van Ortho-PP (samen met GGz Breburg) en      ambulante hulp bij scheiding: Sterk Huis.
• Vrouwenopvang: Stichting Vrouwenopvang Safegroup.
• Pleegzorg en gezinshuizen: Vigere Pleegzorg & Gezinshuiszorg.

De telefoonnummers van de zorgaanbieders zijn:
• GGz Breburg: 088 - 016 1616
• Jonge Kind Centrum: 0165 - 569 111
• Sterk Huis: 013 - 5309400
• Stichting Vrouwenopvang Safegroup: 076 - 5650550
• Vigere: 085 – 1303988

Overige informatie:
• Met betrekking tot Paard en meer bel met 06 29 41 67 41.
• Voor meer informatie over Stichting Erfgoed Jeugdzorg West-Brabant, zie www.erfgoedjuzt.nl

Uitgangspunten zorgoverdracht
Bij de totstandkoming van de zorgoverdracht waren er enkele belangrijke uitgangspunten voor alle betrokken partijen. Een daarvan was het borgen van de continuïteit van zorg voor de kinderen in de jeugdzorg en voor de vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang. Ook het behoud van de zorgprofessionals voor de regio was een prioriteit. Hun kennis en expertise zijn namelijk onmisbaar voor de (hoog)complexe jeugdzorg en vrouwenopvang en begeleiding die de cliënten nodig hebben.

Het proces van zorgoverdracht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen, dit dankzij een zeer intensieve samenwerking tussen alle partijen. Zo zijn cliënten en gezinnen zoveel mogelijk verbonden gebleven aan de hulpverleners en de locaties die zij gewend waren. De direct bij de zorg betrokken medewerkers van Juzt zijn overgegaan op basis van ‘Overdracht van Onderneming’ naar de andere organisaties. Voor het boventallige personeel is met de vakbonden een sociaal plan bindend verklaard.

Eerder in 2020 droeg Juzt haar zorgactiviteiten in West-Brabant West – te weten De Driekant (Roosendaal) en 4@all (ambulante woonzorg) – al over aan respectievelijk de Centrale Zorggroep en Stichting Inzet voor Zorg.

Het vastgoed van Juzt, dat de nieuwe zorgaanbieder niet overneemt, wordt verkocht. Na de zorgoverdracht wordt Stichting Juzt vereffend en zal Juzt per 1 september 2020 ophouden te bestaan.

Breda, 3 augustus 2020

Gemeente Breda neemt cliëntendossiers Stichting Juzt over
In verband met het opheffen van jeugdzorginstelling Stichting Juzt per 1 september 2020, worden de cliëntendossiers vanaf die datum beheerd door de gemeente Breda. Het betreft de dossiers van de cliënten die in het verleden jeugdzorg hebben ontvangen van Juzt en zijn rechtsvoorgangers. De cliëntendossiers worden volgens de geldende wetgeving 20 jaar bewaard. De cliëntendossiers van Moederheil/Valkenhorst worden niet door de gemeente overgenomen; die worden door Fiom bewaard. Conform de AVG-richtlijnen zijn de recente gegevens van cliënten die per 1 april 2020 in zorg waren, overgedragen aan de nieuwe zorgaanbieders.
Iedereen die vanaf heden een verzoek tot inzage of vernietiging van zijn/haar dossier wil indienen, kan dat verzoek richten tot de gemeente Breda. De gemeente zal – vanwege de overgangssituatie – dit verzoek na 1 september 2020 in behandeling nemen. Een beroepsbeoefenaar behandelt het verzoek.
Een verzoek tot inzage of vernietiging van uw cliëntendossier kunt u indienen bij de gemeente Breda via https://www.breda.nl/clientdossierjuzt.
De cliëntendossiers van Moederheil/Valkenhorst zijn op te vragen bij Fiom, via https://fiom.nl/afstammingsvragen/afstandsmoeders/afstandsdossier-dossierinzage